-МББ-уудад шавь оруулах

Эх зургийг харах

Лалын шашинтнуудын олон итгэгчид (МББ) сайн мэдээг тунхагласны дараа эсвэл Есүсийг дагах талаар зааж өгсний дараа ганцаараа үлддэг. Мекке хүртэл Христ хүртэл бид МББ-уудыг үргэлжлүүлэн шавьдах, ялангуяа лалын шашинтай орнуудад байгаа хүмүүсийг Есүсийн зааж сургаснаар үргэлжлүүлэн сурч, ухаалаг, зөөлөн байгаарай (Матай 10: 16).

Сүүлийн бичлэг