Доктор Эд Ж Хоскинс
Доктор Эд Ж Хоскинс
Шавийн тухай хичээлүүд

Есүс Христийн сайн мэдээнд төвлөрдөг

Бид MBBs (Лалын шашинтнуудад итгэдэг хүмүүс) -д 40 гаруй хэл дээр библийн заах тухай олон төрлийн зөв сургаалыг санал болгож байна.

Жон Азар
Жон Азар
Итгэлийн үндэс Араб хэл
Жерри Соен
Жерри Соен
ариун Сүнс
2021-08-04T21:48:14+00:00

Итгэлийн үндэс

Итгэлийн үндэс нь Грейс олон нийтийн сүм дэх араб нөхөрлөлийн Жон Азартай хийсэн итгэл үнэмшлийг үл итгэгчдэд тайлбарлах, итгэгчдэд энгийн системчилсэн теологийг тайлбарлах тухай юм.