-Христийн шашинтнуудад зориулсан мусульман шашинтнууд

Mecca to Christ нь Баруун орнуудын мусульман шашинтай байшинд зочилдог тусгай христитгэлтнүүдтэй идэвхтэй хамтран ажиллаж, эдгээр улс орнуудын байшингийн мэдээллийн санг ашиглаж байна. Тэд хаалгануудыг тогшиж, Сайн мэдээг хуваалцах боломжтой бөгөөд мусульманчуудыг Христийн амар амгаланг гэрт нь оруулахыг уриалав (Лук 10: 6).

Сүүлийн бичлэг